DEVARIM – דְּבָרִים

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

V’zot HaBerachahוְזֹאת הַבְּרָכָה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Ha’azinu, הַאֲזִינוּ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayelech, וַיֵּלֶךְ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Nitzavim, נִצָּבִים

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Ki Tavo, כִּי-תָבוֹא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Ki Tavo, כִּי-תָבוֹא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Ki Tavo, כִּי-תָבוֹא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Ki Tavo, כִּי-תָבוֹא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Ki Tetze, כִּי-תֵצֵא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Ki Tetze, כִּי-תֵצֵא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Ki Tetze, כִּי-תֵצֵא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Shoftim, שֹׁפְטִים

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Shoftim, שֹׁפְטִים

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Shoftim, שֹׁפְטִים

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Re’eh, רְאֵה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Re’eh, רְאֵה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Eikev, עֵקֶב

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Eikev, עֵקֶב

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Va’etchanan, וָאֶתְחַנַּןם

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Va’etchanan, וָאֶתְחַנַּןם

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Va’etchanan, וָאֶתְחַנַּןם

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Va’etchanan, וָאֶתְחַנַּןם

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Devarim, דְּבָרִים

BAMIDBAR –בַּמִּדְבָּר

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Masei, מַסְעֵי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Matot, מַּטּוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Pinchas, פִּינְחָס

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Pinchas, פִּינְחָס

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Balak, בָּלָק

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Balak, בָּלָק

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Chukat, חֻקַּת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Chukat, חֻקַּת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Korach, קֹרַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

05 Shlach, שְׁלַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Shlach, שְׁלַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Shlach, שְׁלַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Shlach, שְׁלַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Shlach, שְׁלַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Behaalotecha, בְּהַעֲלֹתְךָ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Behaalotecha, בְּהַעֲלֹתְךָ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Behaalotecha, בְּהַעֲלֹתְךָ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Nasoנָשֹא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Bamidbar, בַּמִּדְבָּר

VAYIKRA – וַיִּקְרָא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Bechukotai, בְּחֻקֹּתַי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Bechukotai, בְּחֻקֹּתַי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Bechukotai, בְּחֻקֹּתַי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Bechukotai, בְּחֻקֹּתַי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Behar, בְּהַר 

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Behar, בְּהַר 

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Emor, אֱמֹר

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Emor, אֱמֹר

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Emor, אֱמֹר

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Emor, אֱמֹר

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Kedoshimקְדֹשִׁים

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Acharei Motחֲרֵי מוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Acharei Motחֲרֵי מוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Acharei Motחֲרֵי מוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Acharei Motחֲרֵי מוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Metzora, מְּצֹרָע

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Tazria, תַזְרִיעַ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

04 Shemini, שְּׁמִינִי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Shemini, שְּׁמִינִי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Shemini, שְּׁמִינִי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Shemini, שְּׁמִינִי

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Tzav, צַו

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Tzav, צַו

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Vayikra, וַיִּקְרָא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Vayikra, וַיִּקְרָא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayikra, וַיִּקְרָא

SHEMOT – שְׁמוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Pekudei, פְקוּדֵי 

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Vayak’hel, וַיַּקְהֵל 

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayak’hel, וַיַּקְהֵל 

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Ki Tissa, כִּי תִשָּׂא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Ki Tissa, כִּי תִשָּׂא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Ki Tissa, כִּי תִשָּׂא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Tetzaveh, תְּצַוֶּה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Tetzaveh, תְּצַוֶּה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Terumah, תְּרוּמָה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

03 Mishpatim, מִּשְׁפָּטִים      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Mishpatim, מִּשְׁפָּטִים      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Mishpatim, מִּשְׁפָּטִים      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Yitro, יִתְרוֹ      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Yitro, יִתְרוֹ      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01  B’shallach, בְּשַׁלַּח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01  Boבֹּא      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Va’eira, וָאֵרָא      

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02  Shemotשְׁמוֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01  Shemotשְׁמוֹת

BERESHIT – בְּרֵאשִׁית

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Vayechi, וַיְחִי  

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayechi, וַיְחִי  

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Vayigash, וַיִּגַּשׁ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayigash, וַיִּגַּשׁ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Miketz, מִקֵּץ   

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayeshev, וַיֵּשֶׁב

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayishlach, וַיִּשְׁלַח

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayetze, וַיֵּצֵא 

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Toledot, תּוֹלְדֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Toledot, תּוֹלְדֹת

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Chayei Sarah, חַיֵּי שָׂרָה

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Vayeira, וַיֵּרָא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Vayeira, וַיֵּרָא

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Lech-Lecha, לֶךְ-לְךָ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Lech-Lecha, לֶךְ-לְךָ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Noach, נֹחַ

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

02 Bereshit, בְּרֵאשִׁית

Weekly Parashah – Rabbi Ariel Lyman HaNavi

01 Bereshit, בְּרֵאשִׁית