Blog

March 2019

Nissuin – Wedding

2020-05-17T12:29:07+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Nissuin – Wedding2020-05-17T12:29:07+05:30

February 2019

Rabbinic Literature – Part 2

2020-09-22T13:02:07+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Rabbinic Literature – Part 22020-09-22T13:02:07+05:30

January 2019

Rabbinic Literature – Part 1

2020-05-12T15:21:55+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Rabbinic Literature – Part 12020-05-12T15:21:55+05:30

December 2018

Hanukkah

2020-09-13T18:45:27+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Hanukkah2020-09-13T18:45:27+05:30

November 2018

Rabbi

2020-05-12T15:22:56+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Rabbi2020-05-12T15:22:56+05:30

September 2018

Sukkot

2020-05-12T15:23:30+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Sukkot2020-05-12T15:23:30+05:30

Rosh HaShana

2020-05-12T15:23:50+05:30

குறிப்பு : இந்த வலைப்பக்கத்தில் எபிரேய வார்த்தைகளின் சரியான உச்சரிப்பு கையாளப்பட்டுள்ளதால் [...]

Rosh HaShana2020-05-12T15:23:50+05:30

June 2018

Psalm 23

2020-10-16T11:53:50+05:30

இந்தப் பதிவில் நாம் அனைவரும் அறிந்த சங்கீதம் 23 ஐ எபிரேய மொழியில் வாசிக்க, [...]

Psalm 232020-10-16T11:53:50+05:30

May 2018